Gertsch René

René Gertsch (1939 – 2007 la Brévine)

http://www.renegertsch.ch